District Literacy Team


DG & DLCC 2023-2024

# District DG Name DG Email DLCC Name DLCC Email
1. 2981 G SENGUTTUVAN dgsengi2981@gmail.com
2. 2982 S. RAGHAVAN raghavans@beblec.com
3. 3000 R.ANANDTHA JOTHI jotjidg3000@gmail.com
4. 3011 JEETENDER GUPTA guptajeetender@gmail.com PRAN MEHTA pran.mehta@mccindia.in
5. 3012 PRIYATOSH GUPTA priyatoshg@gmail.com
6. 3020 SUBBARAO RAVURI dg2324datta3020@gmail.com GATHEY KISHORE kgathey@gmail.com
7. 3030 ASHA VENUGOPAL 1venugopal.asha@gmail.com ANIL DESHMUKH
8. 3040 RITU GROVER dg23.24ritugrover3040@gmail.com RENU SINGH renusuryasingh@yahoo.com
9. 3053 PAWAN KHANDELWAL kh_pawan@hotmail.com RAHUL SRIVASTAVA rahulagrah@gmail.com
10. 3054 MEHUL RATHOD mehulrathod.rotary@gmail.com RAMESH AGRAWAL ragrawal20@yahoo.com
11. 3060 NIHIR DAVE nihirdg2324@gmail.com NILESH SHAH nileshrvr72@gmail.com
12. 3070 VIPAN BHASIN vipanbhasin@gmail.com N. N. SHARMA
13. 3080 ARUN KUMAR MONGIA arun3080dg2324@gmail.com RAGHUBIR SINGH GHUMAN
14. 3090 GHANSHYAM KANSAL rid3090dg23.24@gmail.com
15. 3100 ASHOK KUMAR GUPTA ashok@devpriya.in
16. 3110 VIVEK GARG apexcreations.knp@gmail.com SHASHI PANWAR shashipanwar81@gmail.com
17. 3120 SUNIL BANSAL sunil.bansal@rudra.co
18. 3131 MANJOO PHADKE dgmanjoo2324@gmail.com SAMEER RUPANI rupanisameer72@gmail.com
19. 3132 SWATI HERKAL swati.herkal@gmail.com DR DADASAHEB KARANJULE karanjule.dada@gmail.com
20. 3141 ARUN BHARGAVA arundg2324@gmail.com
21. 3142 MILIND MARTAND KULKARNI milindkulkarni60@gmail.com MADHAV BAITULE baitule@gmail.com
22. 3150 DR. BUSIREDDY SHANKAR REDDY shankarreddy3150@gmail.com
23. 3160 MANIK S PAWAR dg2324manik3160@gmail.com VISHWAZITH K JADHAV vishwazith@yahoo.com
24. 3170 NASIR H.BORSADWALA borsadwalanasir306@gmail.com DR. PRASHANT KAMBLE profpbk@gmail.com
25. 3181 KESHAV H R dg2324keshav3181@gmail.com
26. 3182 B C GEETHA bcgeetha456@gmail.com ASHOK KUMAR SHETTY ashokkumarshettymatapady@gmail.com
27. 3191 UDAYKUMAR K BHASKARA ukbk@hotmail.com VIJAYKUMAR POBBATHI pobbativijayakumar@gmail.com
28. 3192 V.SHRINIVAS MURTHY 3192srini@gmail.com
29. 3201 T R VIJAYKUMAR vijaykumar.tr@gmail.com
30. 3203 DR. S. SUNDARARAJAN sundarortho@gmail.com MPHF K.P.K BALASUBRAMANIAM kpkbalu@yahoo.co.in
31. 3204 DR. SETHU SHIV SANKAR sethusindhu@yahoo.com RTN. ER. ANANDA MANI. K anandamanik@yahoo.com
32. 3211 DR. G SUMITHRAN drsumithrang@gmail.com
33. 3212 R. MUTHIAH PILLAI pillai.bits@gmail.com
34. 3220 JEROME KUMAR RAJENDRAM jerome326004@gmail.com
35. 3231 P. BHARANIDHARAN bharanikanchi29@gmail.com
36. 3232 RAVI RAMAN rrindus@yahoo.com S SAISESHAN saiseshan@gmail.com
37. 3240 NILESH KUMAR AGARWAL nkagarwal1@gmail.com
38. 3250 SP BAGARIA rtn.spbagaria@pmegroup.net
39. 3261 MANJIT SINGH ARORA districtgovernor2324@gmail.com
40. 3262 JAYASHREE MOHANTY dgjaya2324@gmail.com SANTANU KUMAR PANI skpanirotary@gmail.com
41. 3291 HIRA LAL YADAV yadavhira8@gmail.com MUKUL SINHA rs.mukulsinha@gmail.com