District Literacy Team


DG and DLCC 2020-2021

# District DG Name DG Email DLCC Name DLCC Email
1. 2981 S BALAJI dgbalaji202122@gmail.com
2. 2982 K SUNDHARALINGAM keyyesell@gmail.com
3. 3000 RAMANATHAN JEYAKKAN jeyakkan@yahoo.co.in
4. 3011 ANUP MITTAL anupmittal.68@gmail.com
5. 3012 ASHOK AGGARWAL rtnashok_aggarwal@yahoo.com
6. 3020 M RAMARAO rrmadipalli@yahoo.com
7. 3030 RAMESH VISHWANATH MEHER rameshmeher@hotmail.com
8. 3040 COL MAHENDRA MISHRA mahendramishra013@gmail.com
9. 3053 SANJAY MALVIYA sanjaymalviya@gmail.com
10. 3054 ASHOK K MANGAL mangalashok0691@gmail.com
11. 3060 SANTOSH PRADHAN santosh2122@gmail.com
12. 3070 DR UPINDER SINGH GHAI drupinderghai@gmail.com
13. 3080 AJAY MADAN ajaymadan233@gmail.com
14. 3090 PRAVEEN JINDAL pk_garments2001@yahoo.com
15. 3100 RAJIV SINGHAL rajivsinghal129@rediffmail.com
16. 3110 MUKESH SINGHAL mukeshsinghal01@gmail.com
17. 3120 SAMAR RAJ GARG samar.rotary@gmail.com
18. 3131 PANKAJ ARUN SHAH rotary.pankajshah@gmail.com
19. 3132 DR OMPRAKASH MOTIPAWALE rotarydrom@gmail.com
20. 3141 RAJENDRA AGARWAL rajendragarwal@gmail.com
21. 3142 DR MAYURESH WARKE mpw3142@gmail.com
22. 3150 K PRABHAKAR kprabhakar@live.com
23. 3160 V THIRUPATHI NAIDU vykuntam62@gmail.com
24. 3170 GAURISHKUMAR MANOHAR DHOND pratimadhond@gmail.com
25. 3181 A R RAVINDRA BHAT alevurravindra@gmail.com
26. 3182 M G RAMACHANDRA MURTHY mgrmurthy@gmail.com
27. 3190 FAZAL MAHMOOD rtn.fazalmahmood@gmail.com
28. 3201 RAJASEKHAR SRINIVASAN dgraja2122@gmail.com
29. 3202 K SHANMUGASUNDARAM kssundaram1984@gmail.com
30. 3211 K SRINIVASAN srinikrrc7@gmail.com
31. 3212 JACINTHA DHARMA jacinthadharma@gmail.com
32. 3231 W M NIRMAL RAGHAVAN districtgovernor3231@gmail.com
33. 3232 J SRIDHAR 3232sridhar@gmail.com
34. 3240 DR MOHAN SHYAM KONWAR mohanskonwar@gmail.com
35. 3250 PRATIM BANERJEE pratim17@gmail.com
36. 3261 SUNIL PHATAK sunilphatak3261@gmail.com
37. 3262 SANTANU KUMAR PANI skpanirotary@gmail.com
38. 3291 PRABIR CHATTERJEE prabir3291@gmail.com
39. 3203 K SHANMUGASUNDARAM kssundaram1984@gmail.com
40. 3204 DR RAJESH SUBASH rtndrrajesh3204@gmail.com