District Literacy Team


DG and DLCC 2022-2023

# District DG Name DG Email DLCC Name DLCC Email
1. 2981 V SELVANATHAN dgselva2981@gmail.com
2. 2982 P. SARAVANAN rajamsaravanan@gmail.com
3. 3000 I JERALD ijerald@gmail.com
4. 3011 ASHOK KANTOOR akantoor3011@gmail.com
5. 3012 DR. LALIT KHANNA lalitkhannadg2223@gmail.com
6. 3020 BHASKAR RAM VISWANATHAM bhaskarramv@gmail.com
7. 3030 DR. ANAND ASHOK JHUNJHUNUWALA andy_jhun@yahoo.com
8. 3040 JINENDRA JAIN cispun@yahoo.com
9. 3053 RAJESH KUMAR CHURA rajeshchura@yahoo.in
10. 3054 DR. BALWANT SINGH CHIRANA balwantdg2223@gmail.com
11. 3060 SHRIKANT BALKRISHNA INDANI shrikantdg2223@gmail.com
12. 3070 DR. DUSHYANT CHOUDHARY drdushyant2004@yahoo.co.in / dr3070drdushyant@gmail.com
13. 3080 V P KALTA vpkalta@gmail.com
14. 3090 GULBAHAR SINGH RETOLE gulbaharretole@gmail.com
15. 3100 DINESH KUMAR SHARMA dksharma.dbp@gmail.com
16. 3110 PAWAN AGARWAL dg2223.pawan3110@gmail.com
17. 3120 ANIL AGARWAL rtn.anilagarwal3120@gmail.com
18. 3131 DR. ANIL LALCHAND PARMAR dr.anilparmar@gmail.com
19. 3132 RUKMESH PANNALALJI JAKHOTIYA dgrukmesh2223@gmail.com
20. 3141 SANDIP AGARWALLA rotary@bpa.co.in
21. 3142 KAILASH JETHANI dgkj3142@gmail.com
22. 3150 TALLA RAJA SEKHAR REDDY rajasekhar.rotary@gmail.com
23. 3160 VOMMINA NAGA SATISH BABU vommina3160dg2223@gmail.com
24. 3170 VENKATESH HANAMANTRAO DESHPANDE vhd1954@gmail.com
25. 3181 N PRAKASH KARANTH prakashkaranth3181@gmail.com
26. 3182 DR. JAYAGOWRI HADIGAL drgowrihj3182@gmail.com
27. 3190 JEETENDRA ANEJA anejajeetu@yahoo.com
28. 3201 S. RAJMOHAN NAIR rmnair123@gmail.com
29. 3203 B. ELANGKUMARAN rtn.elangkumaran@gmail.com
30. 3204 V. V. PRAMOD NAYANAR pramodnayanar@gmail.com
31. 3211 K BABU MOHAN dgbabumon@gmail.com / amritabuild@yahoo.com
32. 3212 MUTHU V R threevee@idhayam.com / vrmuthu3212@gmail.com
33. 3231 J.K.N.PALANI palanijkn@gmail.com
34. 3232 DR. NANDAKUMAR. N nandakumar3230@gmail.com
35. 3240 KUSHANAVA PABI dr.kpabi@gmail.com
36. 3250 SANJEEV KUMAR THAKUR rtnskt3250@gmail.com
37. 3261 SHASHANK RASTOGI districtgovernor22@gmail.com
38. 3262 PRAVUDUTTA SUBUDHI dgpravu2223@gmail.com
39. 3291 AJOY KUMAR LAW lahabari@gmail.com